ساختمان های پیش ساخته

ساختمان های پیش ساخته یا خانه پیش ساخته (Prefabricated Home)، خانه ها یا ساختمانی میباشند که بیشترین قطعات آنها در خارج از آن ناحیه ساخته می شود .

سپس به محل مورد نظر حمل شود و نصب می شوند .

تاریخچه خانه های پیش ساخته به سال های ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۰ بر می گردد که در انگلیس در آن زمان ۱۵۶۰۰۰ ساختمان پیش ساخته ، ساخته شد.

ساختمان های پیش ساخته

ساختمان های پیش ساخته یا خانه پیش ساخته (Prefabricated Home)، خانه ها یا ساختمانی میباشند .

بیشترین قطعات آنها در خارج از آن ناحیه ساخته می شود.

سپس به محل مورد نظر حمل شود و نصب می شوند .

سرگذشت خانه های پیش ساخته

سرگذشت خانه های پیش ساخته به سال های ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۰ بر می گردد. که در انگلیس در آن زمان ۱۵۶۰۰۰ ساختمان پیش ساخته ، ساخته شد. کلمه خانه پیش ساخته که به روش طراحی آن اشاره ای دارد در ابتدا برای سکونت موقت در نظر گرفته می شود اما در روزگار مدرنیته تولید و ساخت و ساز امروزی می تواند برای مکانی مانند یک مجموعه آپارتمانی در لیورپول مورد استفاده قرار گیرد.

ساندویچ پانل

برای پوشش دیوارها و سقف و کف خانه ها و ساختمان های پیش ساخته می توان از انواع ساندویچ پانل استفاده کرد. ساندویچ پانل های دیواری و سقفی گزینه مناسبی برای این موارد هستند .

انواع ساندویچ پانل ماموت

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴
۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰
۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶