لیست قیمت ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل

لیست قیمت انواع ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل های ماموت

لیست قیمت ساندویچ پانل :
چنانچه قصد خرید این محصول را دارید می توانید با مشاوران مجتمع صنعتی ماموت که در این زمینه پیشتاز بوده و مناسب ترین قیمت را با توجه به مواد اولیه مرغوب مورد استفاده این محصول دارد تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت ساندویچ پانل-لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری – لیست قیمت ساندویچ پنل دیواری- لیست قیمت ساندویج پانل دیواری

لیست قیمت ساندویچ پاجهت 

 

جهت دریافت لیست قیمت ساندویچ پانل ماموت با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴

۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰

۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱

۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱

۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶

۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶

لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری

ضخامت ساندویچ پانل جنس ورق رو/ ضخامت mm/ طرح جنس ورق زیر/ ضخامت mm/ طرح کد
۴ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۴ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ / ۰٫۵/ صاف PAWAZ05Z05DN14
۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWBG05G05DN14
۵ cm الوزینک/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWBZ05Z05DN14
۶ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWCG05G05DN14
۶ cm الوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWCZ05Z05DN14
۸ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWEZ05Z05DN14
۱۰ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWGG05G05DN14
۱۰ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWGZ05Z05DN14
۱۲٫۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۱۲٫۵ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWAZ05Z05DN14
۱۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۵ cm  پیچ مخفی گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAPBG05G05DN12
۵ cm  پیچ مخفی آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAPBZ05Z05DN12
۴ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DD14
۴ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAWAZ05G05DD14
۵ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWBG05G05DD14
۵ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ/۰٫۵/صاف PAWBZ05Z05DD14
۶ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWCG05G05DN14
۶ cm الوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWCZ05Z05DD14
۸ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWEG05G05DD14
۸ cm آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAWEZ05Z05DD14
۱۰ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار گالوانیزه/۰٫۵/ صاف PAWGG05G05DD1
فروش و نصب ساندویج پنل

فروش و نصب ساندویج پانل

جهت دریافت لیست قیمت ساندویچ پانل مصوب کارخانه با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی

ضخامت ساندویچ پانل سقفی

جنس ورق رو / ضخامت mm  / طرح جنس ورق زیر / ضخامت mm  / طرح کد

۴cm

آلوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) آلوزینک/۰٫۵/صاف

PARAZ05Z05SN01

۵cm

آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) آلوزینگ/۰٫۵/صاف PARBZ05Z05SN01
۶cm الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) الوزینک/۰٫۵/صاف

PARCZ05Z05SN01

۸cm

آلوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) آلوزینک/۰٫۵/صاف PAREZ05Z05SN01

۱۰cm

آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)

آلوزینگ/۰٫۵/صاف

PARGZ05Z05SN01

۸٫۵cm الوزینگ/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) الوزینگ/۰٫۵/ صاف

PARNZ05Z05SN01

۴cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) گالوانیزه /۰٫۵/ شیاردار PARAG05G05SD01

۴cm

آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) الوزینک/۰٫۵/ شیاردار

PARAZ05Z05SD01

۵cm گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار

PARBG05G05SD01

۵cm

الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار PARBZ05G05SD01

۶cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه)

گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار

PARBZ05Z05SD01

۶ cm الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار

PARCZ05Z05SD01

۸ cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار PAREG05G05SD01

۸ cm

الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار

PAREZ05Z05SD01

۱۰ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) گالوانیزه/۰٫۵/ شیاردار

PARGG05G05SD01

۱۰ cm

الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار PARGZ05Z05SD01

۸٫۵ cm

الوزینک/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار PARNZ05Z05SD01

۴ cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) فویل / – / صاف

PARAG05F00SN01

۴ cm

آلوزینگ /۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARAZ05F00SN01

۵ cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین (ذوزنقه) فویل / – / صاف PARBG05F00SN01

۵ cm

آلوزینگ /۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف PARBZ05F00SN01
۶ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARCG05F00SN01

۶ cm آلوزینک/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARCZ05F00SN01

۸ cm

گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف PAREG05F00SN01

۸ cm

آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PAREZ05F00SN01

۱۰ cm گالوانیزه/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARGG05F00SN01

۱۰ cm آلوزینگ/۰٫۵/ شادولاین

(ذوزنقه)

فویل / – / صاف

PARGZ05F00SN0

فروش و نصب ساندویج پنل

دسترسی سریع و سهل به لیست قیمت ساندویچ پانل ماموت

با تماس با مشاوران فروش شرکت صنعتی ماموت

قیمت انواع پانلهای سقفی و دیواری و سردخانه ای

کاربرد پانلها : جهت پوشش دیواره ها و سقف های انبارها ، سالن ها ، استخرها و انواع سوله و اسکلت فلزی و کانکس و ساخت انواع خانه پیش ساخته ، آشیانه هواپیماها ، ویلاها و ..

تنها با یک تماس پیش فاکتور معتبر با قیمت مصوب کارخانه در اختیار مهندسان و مدیران محترم قرار خواهد گرفت. لیست قیمت ساندویچ پانل بر اساس طرح ، متراژ ، ابعاد و رنگ دلخواه از طریق فکس یا ایمیل یا رسانه های اجتماعی در اختیار خریداران محترم قرار خواهد گرفت

۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱

لیست قیمت ساندویچ پانل سردخانه ای

ضخامت ساندویچ پنل

جنس ورق رو/ضخامت mm/طرح

جنس ورق زیر/ضخامت mm/طرح

کد

۴ سانت 

آلوزینک/۰٫۶/صاف

آلوزینک/۰٫۶/صاف

 PAWAZ06Z06NN14
۵ سانت

الوزینک/۰٫۶/صاف

آلوزینک/۰٫۶/صاف

  PAWBZ06Z06NN14
 ۶ سانت

الوزینگ/۰٫۶/صاف

آلوزینک/۰٫۶/صاف

  PAWCZ06Z06NN14
 ۴ سانت

آلوزینگ/۰٫۷/صاف

 آلوزینگ/۰٫۷/صاف  PAWََCZ07Z07NN14
 ۴ سانت

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

 PAWAG07G07NN14
 ۵ سانت

آلوزینک/۰٫۷/صاف

آلوزینک/۰٫۷/صاف

 PAWBZ07Z07NN14
 ۵ سانت

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

 PAWBZ07Z07NN14
 ۶ سانت

آلوزینک/۰٫۷/صاف

آلوزینک/۰٫۷/صاف

 PAWCZ07Z07NN14
 ۶ سانت

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

 PAWCG07G07NN14
 ۸ سانت

آلوزینک/۰٫۷/صاف

آلوزینک/۰٫۷/صاف

 PAWEZ07Z07NN14
 ۸ سانت

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

گالوانیزه/۰٫۷/صاف

 PAWEG07G07NN14

فروش و نصب ساندویج پنل

پانل سردخانه ای ماموت – جهت دریافت لیست قیمت ساندویچ پانل سردخانه ای ماموت با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱

لیست قیمت ساندویچ پانل اتاق تمیز

ضخامت ساندویچ پانل جنس ورق رو/ ضخامت mm/ طرح جنس ورق زیر/ ضخامت mm/ طرح کد
۴ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۴ سانتیمتر آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ / ۰٫۵/ صاف PAWAZ05Z05DN14
۵ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWBG05G05DN14
۵ سانتیمتر الوزینک/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWBZ05Z05DN14
۶ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWCG05G05DN14
۶ سانتیمتر الوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWCZ05Z05DN14
۸ سانتیمتر آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWEZ05Z05DN14
۱۰ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWGG05G05DN14
۱۰ سانتیمتر آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWGZ05Z05DN14
۱۲٫۵ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۱۲٫۵ سانتیمتر آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینگ/۰٫۵/ صاف PAWAZ05Z05DN14
۱۵ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DN14
۵ سانتیمتر پیچ مخفی گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAPBG05G05DN12
۵ سانتیمتر پیچ مخفی آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAPBZ05Z05DN12
۴ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWAG05G05DD14
۴ سانتیمتر آلوزینگ/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAWAZ05G05DD14
۵ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWBG05G05DD14
۵ سانتیمتر آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینگ/۰٫۵/صاف PAWBZ05Z05DD14
۶ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWCG05G05DN14
۶ سانتیمتر الوزینگ/۰٫۵/ شیاردار الوزینک/۰٫۵/ صاف PAWCZ05Z05DD14
۸ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWEG05G05DD14
۸ سانتیمتر آلوزینک/۰٫۵/ شیاردار آلوزینک/۰٫۵/ صاف PAWEZ05Z05DD14
۱۰ سانتیمتر گالوانایز/۰٫۵/ شیاردار گالوانایز/۰٫۵/ صاف PAWGG05G05DD1

فروش و نصب ساندویج پنل

ارائه لیست قیمت ساندویچ پانل ماموت با تماس با کارشناسان ما و دریافت پیش فاکتور معتبر با قیمت مصوب کارخانه

۰۹۱۲-۱۷۸۰۷۵۴
۰۹۳۵-۲۷۵۵۰۱۰
۰۹۱۲-۴۶۲۹۴۴۱
۰۲۶۳-۴۴۳۲۱۸۱
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۲۶
۰۲۶۳-۴۴۲۱۲۱۶